Badmintonclub Oosterhout

Vanaf 28 november zijn alle trainingen en speelavonden afgelast

i.v.m. geldende Corona maatregelen.

NAAM

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: BADMINTONCLUB OOSTERHOUT (B.C.O.). Zij is opgericht op één februari negentienhonderd vijfenzestig.

ZETEL

Artikel 2. 

Zij heeft haar zetel te Oosterhout (Noord-Brabant).

DOEL

Artikel 3. 
 1. De vereniging heeft ten doel de bevordering va de lichamelijke ontwikkeling in het alge­ meen en van de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. wedstrijden te doen houden;
  2. oefening van de leden te verzorgen;
  3. evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren;
  4. de nodige accommodatie te doen aanbrengen en in stand te doen houden.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4. 
 1. De vereniging bestaat uit seniorleden, juniorleden, pupillen, bijzondere leden, ereleden en begunstigers.
 2. Seniorleden zijn die leden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, bedoeld in artikel 3 lid 2.
 3. Juniorleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Zij nemen evenals de seniorleden deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 3 zo nodig onder door het bestuur vast te stellen bijzondere voorwaarden.
 4. Pupillen zijn zij, die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
 5. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur, op andere dan op grond van hun leeftijd in het algemeen voor senior­juniorleden geldende voorwaarden, worden toegelaten. Zij hebben het recht aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 3 deel te nemen, voor zover dit recht hen uitdrukkelijk door het bestuur is verleend. Interne wachtlijsten, zijn bijzondere leden, zonder recht van deelname aan oefeningen en wedstrijden.
 6. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, dan wel hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van de badmintonsport in het alge­ meen als zodanig zijn benoemd.
 7. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur afwijken van de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 genoemde leeftijdsgrenzen.
 8. Het bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers op zekere voorwaarden te doen deelnemen aan de oefeningen en wedstrijden zoals bedoeld in artikel 3.

BEGUNSTIGERS

Artikel 5. 
 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING

Artikel 6.
 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, pupillen, bijzondere leden en begunstigers.
 2. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. De vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon als lid aan te melden bij de bond; het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond.
 4. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de bond, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden bena­deeld.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7.
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris van de vereniging;
  3. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te vol­ doen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wan­ neer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid­ maatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd tot opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit waarbij de ver­plichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe te spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijnen hangende het beroep is het lid ge­ schorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage verschuldigd tot het tijdstip, waarop het lidmaatschap eindigt.
 9. -
  1. De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, an­ders dan door overlijden, of na opzegging van het lidmaatschap van de bond namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen; de vereniging draagt zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond;
  2. Ingeval een lid ui t het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de vereniging reeds op die grond verplicht om na kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan;
  3. Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd dan wel de bond aan het lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan de betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEGUNSTIGERS

Artikel 8. 
 1. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende ver­enigingsjaar verschuldigd blijft tot het einde van het lopende kalenderjaar.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Artikel 9. 
 1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage welke dient te worden voldaan voor aanvang van het verenigingsjaar. De jaarlijkse bij­drage zal door de algemene vergadering worden vastgesteld. Voor de bepaling van de jaarlijkse bijdrage kan een indeling in categorieën worden gemaakt, waarbij de categorieën een onderling verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen een betalingsregeling te treffen dan wel gehele of gedeeltelijke ontheffingen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.

RECHTEN BEGUNSTIGER

Artikel 10. 

Behalve de overige rechten, die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toe­ gekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RISICO

Artikel 11. 

Alle risico voortvloeiende uit het deelnemen aan de aan het lidmaatschap verbonden activi­teiten is voor het betreffende lid, voor zover niet gedekt door een door de vereniging gesloten verzekering.

BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12. 
 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering benoemd, waarbij de voorzitter als zodanig wordt benoemd, terwijl de overige functies, door de overige be­stuursleden onderling worden verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. De benoeming van het bestuur door de algemene vergadering geschiedt uit die leden, welke de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
 2. Het dagelijkse bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP SCHORSING

Artikel 13.
 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Bovendien kan elk bestuurslid te allen tijde, zowel door de algemene vergadering, als door het bestuur worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 14. 
 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen ge­ maakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vast gesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15. 
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter wel verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taakte doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en/of bezwaren van register goe­deren, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derde beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  4. het aangaan van dadingen;
  5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep wor­den gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en bui­ ten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk en bij ontstentenis van een van hunner door de overblijvende tezamen met de penningmeester.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16. 
 1. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van dit termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van en balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording in rechte van het bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en brengt aan de alge­ mene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis,, dan kan door de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bij­ staan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boe­ ken en bescheiden de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden her­ roepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewa­ren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. 
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering –de jaarvergadering– gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende vereni­gingsjaar;
  3. voorzienig in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de ver­gadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bij­eenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier we­ ken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag­ of nieuwsblad.
 5. De algemene vergaderingen worden gehouden te Oosterhout.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 18. 
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle seniorleden, juniorleden, bijzondere leden en ereleden van de vereniging. Geen toegang hebben pupillen, geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere den in de lid 1 bedoelde personen besliste de algemene ver­gadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is en dat de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, heft een stem,.
 4. En lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Stemmen bij volmacht is iet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 19. 
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces­verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces­verbaal wordt ter kennis van de leden ge­ bracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. 
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ge­ nomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerder­heid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uit­ gebracht. Ingeval bij een tweede stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen,
 7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle andere stemmingen geschieden mondeling. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluit­ vorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde de hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, –dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ont­binding– ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van verga­deringen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. 
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van hen die toegang hebben tot de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18. De termijn voor de oproeping be­ draagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het be­paalde in artikel 22.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22. 
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waar de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is op­ gemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 23. 
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toe­ passing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24. 
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
 2. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement behoeven tenmin­ste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. De oproep tot de betreffende algemene vergadering vermeldt de voorgestelde bepalingen casu quo wijzigingen.
 4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwin­gend recht bevat, noch met de statuten.

GELDMIDDELEN

De baten der vereniging bestaan uit:a. contributies; b. donaties, giften, erfstellingen en legaten; c. subsidies; d. overige baten.

 


Versie: 2006_10_23. Deze statuten zijn een kopie van het origineel bij geschillen moeten de originele statuten geraadpleegd worden.